search
top

Literární rešerše

 1. Adam, D. 1998: Kartografická analýza průběhu starých komunikací na Ivančicku. In: Staré stezky 3, s. 17.
 2. Adam, D. 1999: Rekonstrukce průběhu starých komunikací – návrh postupu práce a metodiky. In: Staré stezky 4, s. 77-82.
 3. Adam, D. 2001: Otevření diskuse na téma stanovení názvu vědecké disciplíny, zabývající se výzkumem starých komunikací. In: Staré stezky 6, s. 56-58.
 4. Adam, D. 2001: Model digitální vektorové interpretace komunikační sítě v katastrální mapě. In: Staré stezky 6, s. 59-69.
 5. Adam, D. 2001: Využití map prvního vojenského mapování při rekonstrukci sítě starých komunikací. In: Staré stezky 6, str. 70-76.
 6. Adam, D. 2002: K teorii brodu a brodového místa. In: Staré stezky 7, s. 31-38.
 7. Adam, D. 2002: Pravlovský brod na řece Jihlavě. In: Staré stezky 7, s. 39-49.
 8. Adam, D. 2002: Využití starých map ve viatistice. In: Z dějin geodézie a kartografie č.11. Rozpravy Národního technického muzea v Praze č. 174, s. 103-109.
 9. Adam, D. 2003: Ivančice – křižovatka vod a cest. In: Staré stezky 8, s. 92-99.
 10. Adam, D. 2004: I. vojenské mapování – informační zdroj pro výzkum starých cest. In: Staré stezky 9, s. 9-19.
 11. Adam, D. 2004: Staré stezky na Ivančicku. (Doktorská disertační práce). Brno, 241s.
 12. Adam, D. 2005: Bukovické brody na řece Rokytné. In: Staré stezky 10, s. 57-64.
 13. Adam, D. 2005: Analýza pozemních komunikací ve vybraném území na I. a II. vojenském mapování. In: Historická geografie 33, Praha, s. 71-95.
 14. Adam, D. 2006: Srovnání TM10 a ZM10 jako zdrojů informací pro výzkum starých cest. In: Staré stezky 11, s. 7-14.
 15. Andreska, J. 1994: Šumavské solné stezky. Praha, Kentaur.
 16. Bakala, J. 2000: Středověká obchodní cesta údajně solná z východní Moravy do Těšínska. In: Staré stezky 5, str .47-53.
 17. Bakala, J. 2003: K otázce trasy Herulů při jejich návratu do Skandinávie. In: Staré stezky 8, s. 62-70.
 18. Bakala, J. 2005: Brody a mosty v listinách za vlády Přemysla Otakara II. In: Staré stezky 10, s. 30-39.
 19. Bálek, M. – Šedo, O. 1998: Příspěvek k poznání krátkodobých táborů římské armády na Moravě. In: Památky archeologické 99, s. 159-184.
 20. Bašta, J. 1991: Otázka zemských stezek na Domažlicku ve světle archeologických výzkumů. In: Studia Mediaevalia Pragensia 2, s. 61-73.
 21. Beneš, J. 1995: Les a bezlesí (vývoj synatropizace české části Šumavy). In: Zlatá stezka 2, s. 11-33.
 22. Beneš, J. 2004: Zlatá stezka. In: Nedestruktivní archeologie, s. 294-297.
 23. Beneš, J. – Kočár, P. – Suchá,R. 1998: Doklady dálkových kontaktů ve středověké Evropě na základě studia vybraných archeobotanických nálezů. In: Archaeologia historica 23, s. 285-293.
 24. Benešová, A. – Staňa, Č. 1959: Cesta z mladší doby bronzové na Starých Zámcích u Líšně. In: Archeologické rozhledy XI, s. 198-200.
 25. Bernart, J. – Štědra, M. 2003: Čertova Brázda, stará severojižní stezka mezi Labem a Sázavou. In: Archeologie ve středních Čechách 7, s. 349-362.
 26. Bláha, J. 1998: Komunikace, topografie a importy ve středověku a raném novověku (7.-17. století) na území města Olomouce. In: Archaeologia Historica 23, s. 133-159.
 27. Bláha, J. 2001: Archeologické poznatky k vývoji Olomouce v období Velkomoravské říše. In: Kouřil, P (red.), Velká Morava mezi východem a západem. Spisy Arch. ústavu AV ČR Brno 17, s. 41-68.
 28. Bláha, J. 2004: Ke genezi komunikační sítě a tržišť v prostoru Olomouce. In: Staré stezky 9, s. 50-57.
 29. Bláhová, M. 1997: Možnosti a formy cestování ve středověkých Čechách a jejich odraz v soudobé historiografii. In: Cesty a cestování v životě společnosti. Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. září 1994 v Ústí nad Labem, Acta Universitatis Purkynianae, Philosophica et historica III. Studia historica I, 1995, red. L. Bobková a M. Neudertová. Ústí n.L., s. 39-53.
 30. Bláhová, M. 2003: Cesta do Tater. In: Historik zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu Maurovi. Praha, s. 279-283.
 31. Boháč, Z. 1969: Pokus o rekonstrukci obrazu středověkých cest středního Povltaví. In: Historická geografie 2, s. 27-37.
 32. Boháčová, I. 1997: K problematice dispozice a komunikačního systému Pražského hradu v raném středověku. In: Archaeologia historica 23, s. 9-19.
 33. Bolina, P. 2002: Pokus o modelové řešení některých problémů kolonizace a vzniku hradů v Nízkém Jeseníku. In: Archaeologia Historica 27, 163-178.
 34. Bolina, P. 2004: „Per transversum mantis Scalicze“ – k interpretaci pozůstatků starých cest na katastru Dolan u Olomouce ve světle rozhraničování dohody dolanského kláštera a olomoucké kapituly z roku 1404. In: Archaeologia Historica 29, s. 93-118.
 35. Bolina, P. 2005: I Karel IV. se mohl zmýlit. Další poznatky z výzkumu zaniklých cest na katastru Dolan u Olomouce. In: Vlastivědný věstník moravský 57, č.2, s. 169-176.
 36. Bzdilová, J. 1999: „Consignatio Processionum ex Decanatibus Parochii in Marchionatus Moravia existentibus annue Duci Solitarum“ a další prameny ve fondu olomoucké arcibiskupské konzistoře. In: Staré stezky 4, s. 21-25.
 37. Bolina, P. 2003: Kde byl přepaden biskup Jindřich Zdík roku 1145. (Příspěvek k historii moravsko-českého pomezí). Časopis Matice moravské 122, č. 2, s. 343-373.
 38. Cendelín, D.: Staré komunikace v oblasti východní Moravy. vlastním nákladem
 39. Cendelín, D. 1996: Dvě poznámky k prachatickému systému Zlaté stezky. In: Zlatá stezka. 3, s. 327-328.
 40. Cendelín, D. 1996: Stará cesta k Polné. In: Polensko 5, č.2, s. 16.
 41. Cendelín, D. 1997: Polná na nejstarší dopravní síti. In: Polensko 6, č. 3, s. 8-14.
 42. Cendelín, D. 1998: Prachatický koridor. In: Zlatá stezka. 5, s. 327-332.
 43. Cendelín, D. 1998: Pokus o rekonstrukci starých komunikací na Blanensku. In: Staré stezky 3, s. 4-6.
 44. Cendelín, D. 1999: Staré komunikace. Vizovice, soukromý tisk.
 45. Cendelín, D. 1999: Terénní průzkum zaniklé středověké komunikace na západním Brněnsku. In: Vlastivědný věstník moravský 51, č.1, s. 48-57.
 46. Cendelín, D. 2000: Viatistika? In: Vlastivědný věstník moravský 52, č.2, s. 179-180.
 47. Cendelín, D. 2000: Nové objevy prehistorického osídlení ve Vizovických vrších a staré komunikace. In: Vlastivědný věstník moravský 52, s. 377-385.
 48. Cendelín, D. 2000: Stará silnice. In: Polensko 9, 2000, č.3, 16-17.
 49. Cendelín, D. 2000: Staré komunikace česko-moravského pomezí. Trstenická stezka jako historický mýtus. vlastním nákladem
 50. Cendelín, D. 2000: Staré stezky na Moravě – historická geografie a terénní výzkum. In: Vlastivědný věstník moravský 52, č. 3, s. 254-263.
 51. Cendelín, D. 2000: Stopy Libické stezky. In: Západní Morava 4, s. 146-148, mp.
 52. Cendelín, D. 2001: Možnosti viatistiky (inspirováno pracemi Radana Květa). In: Staré stezky 6, s. 37-41.
 53. Cendelín, D. 2001: Mapa vodotečí. rukopis.
 54. Cendelín, D. 2001: Definice staré komunikace. In: Staré stezky 6, s. 52-55.
 55. Cendelín, D. 2001: Od Habrů k Brodu. Pokus o řešení jednoho problému viatistiky. In:  Sborník Havlíčkobrodské společnosti pro povznesení reg-hist. povědomí. č.1, s. 46-79.
 56. Cendelín, D. 2001: Památková ochrana reliktů starých komunikací. In: Západní Morava 5, s. 223-224.
 57. Cendelín, D. 2002: Velké Meziříčí. Půdorys města jako historická informace o starých komunikacích i jako náznak vývoje kolonizace. In: Západní Morava 6, s. 3-14.
 58. Cendelín, D. 2002: Přesná specifikace jako východisko i podmínka při řešení historických pozemních komunikací. In: Staré stezky 7, s. 7-18.
 59. Cendelín, D. 2002: Historické přechody hlavního hřebene Vizovických vrchů. In: Staré stezky 7, s. 50-77.
 60. Cendelín, D. 2003: Fenomén dálkových tras v pracích na téma starých komunikací. In: Staré stezky 8, s. 9-21.
 61. Cendelín, D. 2003: Poznámka k využití anoikonym při určování historických komunikací.  Acta onomastica 44, s. 7-14.
 62. Cendelín, D. 2003: Řešení starých pozemních spojů (seriózní historiografická disciplína nebo nezávazná hra?). In: Staré stezky 8, s. 22-30.
 63. Cendelín, D. 2003: Polensko a staré pozemní komunikace. Linda, Polná.
 64. Cendelín, D. 2003: Nové objevy středověkého osídlení na Velkobítešsku (Relikty opuštěných cest jako jeden z nástrojů prospekce zaniklého osídlení). In: Západní Morava 7, s. 146-155.¨
 65. Cendelín, D. 2004: Vítězství utkvělých představ. (Radan KVĚT: Duše krajiny. Staré stezky v prom. věků. Praha, Academia 2003, 195 s.) Vlastivědný věstník moravský 56, č.2, s. 199-201.
 66. Cendelín, D. 2004: Poznámka k využití anoikonym při určování historických komunikací. In: Acta onomastica 44, s. 7-14.
 67. Cendelín, D. 2004: Mařínské hradisko ve světle komunikačních souvislostí a fortikačních anomálií. In: Vlastivědný věstník moravský 56, č. 3, s. 285-297.
 68. Cendelín, D. 2004: Za relikty starých cest v okolí Blanska. Poznámky k exkurzi v rámci 9. semináře Staré stezky. In: Staré stezky 9, s. 59-62.
 69. Cendelín, D. 2005: Znovu k metodice studia „úvozových cest“ (a jejich reliktů). In: Staré stezky 10, s. 9-14.
 70. Cendelín, D. 2005: Přechod horní Loučné a lokalizace zemské brány na raně středověké cestě z Čech na Moravu. In: Staré stezky 10, s. 73-95.
 71. Cendelín, D. 2005: Historická geografie – nástroj nebo negativní prvek při řešení starých pozemních spojů? Historická geografie 33, s. 57-70.
 72. Cendelín, D. 2005: Půdorys soustavy reliktů sestupu k brodu u Velkého Meziříčí a lokalizace zaniklého brodového místa. In: Staré stezky 10, s. 65-67.
 73. Cendelín, D. 2005: Zaniklé brody u Lažan na Blanensku a jejich aplikace při rekonstrukci starých tras. In: Staré stezky 10, s. 68-72.
 74. Cendelín, D. 2007: Novodobé polní opevnění nebo keltská svatyně? K otázce datování tzv. Švédských šancí u Ludéřova na Olomoucku. In: Vlastivědný věstník moravský 59, č. 3, s. 306-308.
 75. Cendelín, D. 2008: Památková ochrana reliktů historických pozemních komunikací. Legislativní a odborné problémy a jejich možné řešení. In: Staré stezky 12, s. 99-101.
 76. Cendelín, D. 2009: Brněnský brod. Sedm glos k vývoji raně středověkého Brna z pohledu viatistiky. In: Vlastivědný věstník moravský 61, č.3 ,s. 311-328.
 77. Cílek, V. 2004: Nomádi moderního věku. In: Respekt 6, s. 18.
 78. Cílek, V. 2004: Komu patří zeměkoule. Zaniknou-li cesty, přijdeme o paměť. In: Respekt 15, s. 19.
 79. Čáda, F. 1965: Brno – křižovatka starých cest. In: Brno v minulosti a dnes 7, s. 153.
 80. Čapský, M. 2003: Opavské vévodství v roli brány obchodu se solí. (Poznámky k úloze opavských měšťanů v dálkovém obchodu s Polskem.) In: Korunní země v dějinách českého státu. I. Integrační a partikulární rysy českého státu v pozdním středověku. Praha, s. 77-95.
 81. Čechová, G. 1978: Úsobrnská celnice. Příspěvek k historii Trstenické stezky. In: In memoriam Zdeňka Fialy – Z pomocných věd historických. Univerzita Karlova, s. 25-40.
 82. Černá, E. 1998: Komunikační síť v SV části Krušných hor v období vrcholného středověku a její kontext s polohami sklářských hutí. In: Archaeologia historica 23, s. 97-110.
 83. Černá, E. – Velímský, T. 1990: Výsledky rekognoskace středověké cesty z Mostu do Freibergu. In: Archaeologia historica 15, s. 477-487.
 84. Černá, E. – Velímský, T. 1993: Česko-saské kontakty a problematika středověkých cest přes Krušné hory a Děčínské stěny. In: Acta Universitatis Purkynianae, Philosophicaet Historica 1., Čechy a Sasko v proměnách dějin, Ústí n.L. 359-372.
 85. Černohlávek, J. 2006: Poutní cesta z Brna na Vranov přes Jehnice. (Dramatické osudy drobných sakrálních památek). In: Staré stezky 11, s. 39-66.
 86. Černohlávek, J. 2008: Poutní cesta na Vranov z Králova Pole přes Soběšice a Útěchov. In: Staré stezky 12, s. 25-52.
 87. Černý, E. 1986: Zaniklé středověké osady a jejich plužiny na Drahanské vrchovině ve vztahu k nynějším silnicím a polním a lesním cestám. In: Historická geografie 25, s. 127-145.
 88. Čiháková, J. 2007: Pozůstatky komunikací v archeologických nálezech. In: Schubert, A. a kol., Péče o památkově významné venkovní komunikace. Odborná a metodická publikace NPÚ, ú.p., sv. 33, 64-73, Praha.
 89. Čiháková, J. 2008: Dřevěné vozovky z 10. století pod domem Malostranské náměstí čp. 271/III. Archeologický výzkum NPÚ Praha č. 6/01. In: Edice Archeologické prameny k dějinám Prahy, svazek 2, Praha.
 90. Čiháková, J. 2008: Starobylé komunikace pod domem Malostranské náměstí čp. 2/III. Archeologický výzkum NPÚ Praha č. 28/00. In: Edice Archeologické prameny k dějinám Prahy, svazek 1.
 91. Čiháková, J. – Müller, M. 2008: Dřevěná cesta přes mokřinu v jihozápadním rohu Malostranského náměstí. Vyhodnocení archeologických výzkumů. In: Edice Archeologické prameny k dějinám Prahy, svazek 3, Praha.
 92. Čižmářová, J. – Měchurová, Z. (ed.) 1997: Peregrinatio Gothica – Jantarová stezka. In: Supplementum ad Acta musei Moraviae, Scientiae sociales LXXXII.
 93. Dohnal, V. 1997: Raně středověká Olomouc a její dálkové kontakty. In: Střední Morava 4, č. 4, s. 23-44.
 94. Dohnal, V. 1998: K otázce propojení Moravy s Čechami a Slezskem v raném středověku. In: Časopis Slezského zemského muzea. Série B 47, č. 1, s. 1-22.
 95. Drápala, D. 2002: Cestami Moravského Valašska. In: Valašsko. Vlastivědná revue 9, Vsetín, s. 15-18.
 96. Drápala, D. 2003: Ersänzung-Tabelle jako pramen ke studiu stavu komunikační sítě v první třetině 19stol. In: Staré stezky 8, s. 51-56.
 97. Drápala, D. 2003: K problematice vedení vozovky řečištěm. In: Staré stezky 8, s. 59-61.
 98. Durdík, T. 1998: Několik poznámek ke vztahu českých hradů ke komunikacím a k jejich komunikačnímu schématu.  In: Archaeologia historica 23, s. 203-213.
 99. Dvořáček, P. 2005: Cestičky, cesty a mosty mezi lidmi. In: Dějiny komunikace mezi lidmi na Bystřicku. Bystřice nad Pernštejnem.
 100. Dvořák, J. 1973: Dvě pražské pozdně středověké cesty. In: Historická geografie 11, s. 139-161, map. příl. č. 3-4.
 101. Dvořák, M. 2006: Císař Karel IV. a pražský zahraniční obchod. In: Pražský sborník historický 34, s. 7-91.
 102. Dvořák, O. – Holečková,M. 2008: Krajinou čertovy brázdy. Beroun : MH.
 103. Elbel, M. 1999: Viae Crucis jako poutní cesta par excellence. In: Staré stezky 4, s. 14-20.
 104. Fiala, J. 1996: Staré cesty a celnice na Karlovarsku. In: Historický sborník Karlovarska 4, s. 5-27, fot., mp. (Studie zaměřená na historický vývoj cest a celnic v daném regionu si všímá i pozůstatků cest v terénu (Horní Žďár, Ostrov, Stráž n.O.).)
 105. Fišera, Z. 2002: Patrocinium kostelů sv. Václava při zemských stezkách severovýchodního pomezí Čech. In: Staré stezky 7, s. 78-85.
 106. Fišera, Z. 2003: Strážnice – strážiště při zemských stezkách. In: Staré stezky 8, str .109-114.
 107. Fišera, Z. 2008: Síť pozdně středověkých cest v Čechách podle názvu jmen městských bran. In: Staré stezky 12, s. 17-24.
 108. Frolík, J. – Tomášek, M. 2002: Kutná Hora. Příspěvek archeologie k nejstarší topografii a komunikačnímu schématu města. In: Civitas & Villa. Miasto i wies w sredniowiecznej Europie Srodkowej. Wroclaw – P., Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej akademii nauk – Archeologický ústav AV ČR, s. 99-106.
 109. Fröhlich, J. 1999: K otázce šumavských komunikací v mladší době bronzové. In: Zlatá stezka 6, s. 267-270.
 110. Gabriel, F. 1998: Komunikace severočeských hradů. In: Archaeologia historica 23, s. 193–201.
 111. Gabriel, M. 1995: Cínová cesta. In: Uhlí – rudy – geologický průzkum 6, č.2, s. 191-192.
 112. Galuška, L. 1996: Uherské Hradiště – Sady (Křesťanské centrum říše velkomoravské). Brno, Moravské zemské muzeum.
 113. Gojda, M. 2000: Archeologie krajiny (vývoj archetypů kulturní krajiny). Praha, Academia.
 114. Gojda, M. 2005: Ancient Landscape Settlement Dynamics and Non-Destructive Archeology. /Dávnověká krajina a sídla ve sětle nedestruktivní archeologie/ Praha, Academia.
 115. Gaža, J. 2000: Středověké cesty na Chomutovsku I. In: PamPřírŽ 32, č. 4, s. 26-32.
 116. Hendrych, J. 1999: Historické stezky na Stašsku. In: Staré stezky 4, s. 74-76.
 117. Hikl, R. 1962: Cesta Konická a otázky kolem ní. In: Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 98, s. 1-8.
 118. Hodeček, D. 2003: Poutní cesty z Brna do Vranova v 17.-19.stol. In: Staré stezky 8, s. 136-167.
 119. Holubová, M. 1999: Putování na Svatou Horu v období baroka. In: Staré stezky 4, s. 41-47.
 120. Holubová, M. 2000: Kámen jako znamení na cestě. In: Staré stezky 5, s. 10-14.
 121. Horák, F. – Chramosta, E. 1923: Cesta liběcká v dějinných proměnách, se stezkami vedlejšími a strážnicemi. Praha.
 122. Horpeniak, V. 1974: Kašperskohorská Zlatá stezka ve 14. a 15. století. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 11, s. 233-235.
 123. Hosák L. 1951: Zemské stezky a podružné cesty na Moravě v době předhusitské. In: Časopis Společnosti přátel starožitností českých 69, s. 82-87.
 124. Hosák, L. 1957: Zásady při určování směru středověkých cest. In: Časopis společnosti přátel starožitností 65, s. 147-148.
 125. Hosák, L. 1973: Středověká mezinárodní obchodní cesta jižní Moravou. In: Jižní Morava 9, s. 143-147.
 126. Hosák, L. – Schulz, J. 1966: Středověké cesty přes Žďánický les a Chřiby. In: Od Hradské cesty 1965-1966. Žarošice, s. 25-26.
 127. Charvát, P. 1998: Dálkový obchod v raně středověké Evropě (7.-10. století). Vydavatelství Masarykovy univerzity, Brno, 110 s.
 128. Charvát, P. (ed.) 1998: HEDVÁBNÁ CESTA: Sborník studií. Česká orientalistická společnost, Praha.
 129. Charvát, P. – Obuchová, L’. (eds.) 2007: Hedvábná cesta. Soubor studií pracovní skupiny „Orientalia Bohemica – České země a Orient do roku 1500″. Praha.
 130. Choc, P. 1965: Vývoj cest a dopravy v Čechách do 13. století. In: Sborník Československé společnosti zeměpisné 70, s. 16-33, 2 obr.,1 repr.
 131. Ivan, A. 1990: Několik poznámek k průsmykům a sedlům v Čechách a na Moravě. In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV 27, č.1, s. 51-57.
 132. Janák, V. 2005: Jeseníky a dálková komunikace v době bronzové a halštatské. In: Dalekosiężna wymiana handlowa v epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, Wrocław 19 – 20 kwietnia 2005, Streszczenia referatów, Wrocław, s. 19 – 21.
 133. Janák, V.- Oliva, M. – Přichystal, A. – Grepl, E. 2004: Hromadný nález silicitových čepelí z Bernatic nad Odrou, okr. Nový Jičín. Příspěvek ke komunikační funkci Oderské brány v eneolitu a na počátku doby bronzové. In: K poctě Vladimíru Podborskému, 167-175. FF MU Brno.
 134. Jíhlavec, J.  1979: Po stopách žitavské cesty. In: Historická geografie 18, s. 383-398 + 1 map. příl.
 135. Josef, D. 1999: Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve slezsku. Praha, Libri.
 136. Kadeřávek, M. 1998: Změny stezek s vývojem osídlení. In: Staré stezky 3, s. 11-13.
 137. Kadeřávek, M. 2003: Úvaha o orientaci v krajině za dávných časů. In: Staré stezky 8, s. 42-47.
 138. Kadeřávek, M. 2003: Orientace v lokalitách v historickém období. In: Staré stezky 8, s. 48-50.
 139. Karel, T. 1994: Stáří Kamenných křížů a křížových kamenů na Havlíčkobrodsku. In: České památky 5, č.1, s. 2-5.
 140. Kašpar, J. 1990: Vybrané kapitoly z historické geografie českých zemí a nauky o mapách. Praha, Univerzita Karlova, Fakulta filozofická, Státní pedagogické nakladatelství.
 141. Klápště, J 1994: Paměť krajiny středověkého Mostecka. Most.
 142. Klimek, T. 2002: Cestování do doby Karla IV. podle narativních pramenů českého středověku. Přerov.
 143. Knappová, M. 1995: Cesty mírové a válečné v pomístních jménech. In: Cesty a cestování v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem, s. 13-16.
 144. Králová, A. 2002: Rekonstrukce pravěkých komunikací. In: Archeologie nenalézaného. Dobrá Voda u Pelhřimova, s. 101-107.
 145. Kouřil, P. – Prix, D. – Wihoda, M. 1998: Středověké fortifikace a „Jesenická stezka“ v údolí Černé Opavy. Archaeologia historica 23, s. 111-131.
 146. Kovárník, J. 2004: Umístění rondelů v krajině. (Vytváření a přítomnost sítě neolitických stezek). In: Staré stezky 9, s. 37-49.
 147. Kovárník, J. – Podborský, V. 2006: Úvahy o cestách v pravěku a rané době dějinné. In: Cesty a stezky do časů Velké Moravy (sborník), Brno, 5-33.
 148. Krejčiříková, P. 2000: Slavnosti solné Zlaté stezky. Deset let v historii Prachatic. In: Zlatá stezka 7, s. 167-173.
 149. Krajčovič, R. 2006: Veľkomoravská soľná cesta zdokumentovaná historickou toponymiou. In: Acta onomastica 47, s. 320-325.
 150. Kubů, F. – Zavřel, P. 1994: Terénní průzkum české části Zlaté stezky. In: Zlatá stezka 1, s. 54-76.
 151. Kubů, F. – Zavřel, P. 1995: Prachatický systém Zlaté stezky. In: Zlatá stezka 2, s. 74-98.
 152. Kubů, F. – Zavřel, P. 1995: Archeologický a terénní průzkum českých částí Zlaté stezky. Kulturní oblast Zlatá stezka: příspěvky k výstavě, München.
 153. Kubů, F. – Zavřel, P. 1996: Blažejovický systém Zlaté stezky. In: Zlatá stezka 3, s. 28-53.
 154. Kubů, F. – Zavřel, P. 1997: Radvanovický systém Zlaté stezky. In: Zlatá stezka 4, s. 17-40.
 155. Kubů, F. – Zavřel, P. 1998: Kubohuťský systém Zlaté stezky. In: Zlatá stezka 5, s. 59-83.
 156. Kubů, F. – Zavřel, P. 1998: Terénní průzkum starých komunikací na příkladu Zlaté stezky. In: Archaeologia historica 23, s. 35-57.
 157. Kubů, F. – Zavřel, P. 1999: Žlíbský systém Zlaté stezky. In: Zlatá stezka 6, s. 67-89.
 158. Kubů, F. – Zavřel, P. 1999: Záchranný archeologický výzkum v dolní části Blažejovického systému prachatické větve Zlaté stezky. In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 12, s. 85-97.
 159. Kubů, F. – Zavřel, P. 1999: Památky podél Zlaté stezky. (Am Goldenen Steig. Sehenswertes, Kunst und Kultur: Monuments along the Golden Track). Freyung 1999, 64 s.
 160. Kubů, F. – Zavřel, P. 2000: Systém pozůstatků Zlaté stezky na Obecním vrchu. In: Zlatá stezka 7, s. 43-77.
 161. Kubů, F. – Zavřel, P. 2001: Historicko-archeologický výzkum vimperské větve Zlaté stezky. In: Staré stezky 6, s. 77–89.
 162. Kubů, F. – Zavřel, P. 2002: Losenický systém pozůstatků Zlaté stezky. In: Zlatá stezka 8-9, s. 61-85.
 163. Kubů, F. – Zavřel, P. 2002: Historicko-archeologický výzkum vimperské větve Zlaté stezky. In: Staré stezky 7, 77-89.
 164. Kubů, F. – Zavřel, P. 2003: Systém pozůstatků Zlaté stezky v terénu. In: Staré stezky 8, s. 73-91.
 165. Kubů, F. – Zavřel, P. 2003: Šumavské stezky a jejich ochrana. In: Příroda – historie – život. Praha, s. 673-682.
 166. Kubů, F. – Zavřel, P. 2004: Zhůřský systém pozůstatků Zlaté stezky. In: Zlatá stezka 11, s. 59-85.
 167. Kubů, F. – Zavřel, P. 2004: Šumavské komunikace v pravěku a ve středověku. In: Staré stezky 9, s. 23-36.
 168. Kubů, F. – Zavřel, P. 2005: Přechody přes vodní toky na Zlaté stezce. In: Staré stezky 10, s. 40-56.
 169. Kubů, F. – Zavřel, P. 2006: Vývoj dokumentace Zlaté stezky. In: Staré stezky 11, s. 21-38.
 170. Kubů, F. – Zavřel, P. 2007: Horskokvildský systém pozůstatků Zlaté stezky. In: Zlatá stezka 14, s. 59-84.
 171. Kubů, F. – Zavřel, P. 2007: Zlatá stezka 1. Úsek Prachatice – státní hranice. Historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Prachatické muzeum Prachatice, 190 s.
 172. Kubů, F. – Zavřel, P. 2007: Zlatá stezka 2. Úsek Vimperk – státní hranice. Historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Prachatické muzeum Prachatice, 230 s.
 173. Kubů, F. – Zavřel, P. 2008: Problém památkové ochrany pozůstatků Zlaté stezky. In: Staré stezky 12, str .81-98.
 174. Kubů, F. – Zavřel, P.: Šumavské stezky a jejich ochrana. Šumavská encyklopedie. České Budějovice.
 175. Kubíková, A. 1998: Rejstřík vybírání poplatků z pronájmu loveckých stezek na rožmberských panstvích Český Krumlov a Prachatice z 50. let 16. století. In: Archeologia Historica 23, s. 73-78.
 176. Květ, R. 1992: Dobrš – křižovatka stezek? In: Svobodné Slovo 3.7.1992, s. 7.
 177. Květ, R. 1993: Morava – průchozí země střední Evropy. In: Moravské listy Lidových novin 19.10. 1993, s. 7.
 178. Květ, R. 1993: Staré stezky vyprávějí o krajině. In: Veronika 7, č. 4, s. 46.
 179. Květ, R. 1993: Stezky brněnského údělu. In: Brno v minulosti a dnes 11, s. 124.
 180. Květ, R. 1994: Staré stezky na Brněnsku. In: Brno v minulosti a dnes 12, s. 255-285.
 181. Květ, R. 1994: Staré stezky a vznik Brna. In: Moravské listy Lidových novin 4.1. 1994, s. 3.
 182. Květ, R. 1994: Brno z hlediska starých stezek a osídlování naší krajiny. In: Brno v minulosti a dnes 12, s. 161–168.
 183. Květ, R. 1994: Staré stezky na Brněnsku. In: Brno v minulosti a dnes 12, s. 257-275.
 184. Květ, R. 1995: O seminářích vývoje osidlování České republiky. Hist. demografie 19, s. 209-211.
 185. Květ, R. 1995: Staré stezky a osídlení v České republice. In: Zlatá stezka 2, s. 68-73.
 186. Květ, R. 1996: Znamení na cestě. In: Literární noviny 7, č. 39, s. 4.
 187. Květ, R. 1996: Staré stezky v historii Brna. In: Brněnský večerník, Večerník na víkend 8.3. 1996, č.27, 1.
 188. Květ, R. 1996: Přírodní predispozice, staré stezky a Velká Morava. In: Jižní Morava 32, s. 299-302.
 189. Květ, R. 1997: Staré stezky v České republice. Brno, Moravské zemské muzeum, 55 s.
 190. Květ, R. 1997: Má Brno polohu komplexního dopravního uzlu? In: Události na VUT v Brně 7, č.4, s. 15-16.
 191. Květ, R. 1997: Od stezek k internetu. In: Literární noviny 8, č. 21, s. 5.
 192. Květ, R. 1998: Keltské osídlení České republiky v závislosti na predispozici stezek. In: Archaeologia historica 23, s. 215-222.
 193. Květ, R. 1998: Trasa Jantarové stezky na území Moravy v pravěku i historické době. In: Vlastivědný věstník moravský 50, č.4, s. 382-387.
 194. Květ, R. 1998: Staré stezky, staré osídlování a přesun sídelního prostoru v historické době na příkladech z Moravy a Slezska. In: Staré stezky 3, s. 8-10.
 195. Květ, R. 1998: Síť poruch zemské kůry a síť starých stezek. In: Staré stezky 3, s. 19.
 196. Květ, R. 1998: Morava, Brno i území jeho výstaviště v sepětí starých stezek. In: Veletržní noviny, Brno 1998, č.2, s. 20.
 197. Květ, R. 1999: Nezaznamenatelná, ale pravdivá historie vzniku Králova Pole. In: Haló, Brno, 6, 1999, č. 2, s. 3.
 198. Květ, R. 1999: Poutní cesty. In: Staré stezky 4, s. 3-12.
 199. Květ, R. 1999: Staré stezky na moravsko-slovenské hranici (Komentář k publikaci Metoděje Zemka). In: Staré stezky 4, s. 59-68.
 200. Květ, R. 1999: Staré stezky na moravsko-rakouské hranici mezi Břeclaví a Znojmem. (Římské cesty severně od Limes Romanus). In: Staré stezky 4, s. 69-75.
 201. Květ, R. 1999: Staré stezky na Opavsku. In: Vlastivědné listy 25, 1999, č. 1-2, s. 51.
 202. Květ, R. 2000: O cestě kolem sv. Floriana. Zpravodaj města Hrotovice, č.1, 19.
 203. Květ, R. 2000: Základy nauky o starých stezkách. Brno, Moravské zemské muzeum, 27 s.
 204. Květ, R. 2000: Jak staré stezky spojovaly první moravské kláštery. In: Staré stezky 5, s. 34-37.
 205. Květ, R. 2000: Spojení evangelických center mezi Fulnekem a Trenčínem podle sítě stezek. In: Staré stezky 5, s. 38-41.
 206. Květ, R. 2000: Staré stezky v okolí města Veselí nad Moravou. In: Veselský zpravodaj, Veselí nad Moravou, květen 2000, s. 25-26.
 207. Květ, R. 2000: Znáte rdesno ptačí na stezkách? In: Rovnost, příloha Víkend, 3.6.2000, s. VI.
 208. Květ, R. 2000: Stezky na Moravě v 10.-14. století. In: Morava v 10.-14.století (sylaby přednášek ze semináře pro učitele dějepisu základních a středních škol), Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno, s. 32-33.
 209. Květ, R. 2001: Neolitické rondely a jejich vztahy  k síti stezek. In: 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku, Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, s. 167-172.
 210. Květ, R. 2001: Římské cesty na jižní Moravě a staré stezky. In: Jižní Morava 37, s. 269-272.
 211. Květ, R. 2001: Historie výzkumu starých stezek v České republice. In: Staré stezky 6, s. 31-36.
 212. Květ, R. 2001: Jak se proměňovala krajina a život člověka v závislosti na starých stezkách. In: Staré stezky 6, s. 42-46.
 213. Květ, R. 2002: Staré stezky v České republice. 2. vyd., Brno, Moravské zemské muzeum, 55 s.
 214. Květ, R. 2002: K metodologii výzkumu starých stezek. In: Staré stezky 7, s. 19-21.
 215. Květ, R. 2003: Duše krajiny. Staré stezky v proměnách věků. Academia, Praha, 196 s.
 216. Květ, R. 2003: Staré stezky v České republice podle Kosmy. In: Staré stezky 8, s. 31-41.
 217. Květ, R. 2003: Nad knihou „Plavby do ráje“. O komunikačních spojích dávné minulosti. In: Staré stezky 8, s. 127-128.
 218. Květ, R. – Drmota, J. 2003: Stezky lidí a zvěře v okrese Třebíč. In: Staré stezky 8, s. 129-131.
 219. Květ, R. – Řehák, S. 1992: Prehistorické stezky a jejich geografická podmíněnost. In: Sborník České geografické společnosti 98, 1992, č. 4, s. 244-246.
 220. Květ, R. – Řehák, S. 1992: Prehistorické stezky a jejich predispozice, list B1.2. In: Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR, Geografický ústav ČSAV, Brno a Federální výbor pro životní prostředí, Praha.
 221. Květ, R. – Řehák, S. 1995: Prehistorické stezky jako předmět geografického výzkumu. In: Pravěk. Nová řada, č. 3, s. 227-236.
 222. Květ, R. – Řehák, S. 1995: Ptolemaiova Velká Germanie stále záhadou. In: Pravěk, Nová řada, 993/3, Brno, s. 177-186.
 223. Květ, R. – Zachovalová, J. 2000: Boží muka na Telečsku jako znamení na cestě. In: Staré stezky 5, s. 15-20.
 224. Líbal, D. 1994: Hlavní historické cesty českého státu. In: Člověk a doprava 1, Praha, s. 11-21.
 225. Líbal, D. 1998: Recenze: Bludné stezky? Radan Květ: Staré stezky v České republice. Brno 1997, 55 stran a přílohami, mapka sítě dálkových cest. In: Zprávy památkové péče 58, 1998, č.7, s. 221.
 226. Líbal, D. 2000: Velkoplošné oblasti zájmů státní památkové péče a trasy historických cest v období feudalismu. Praha, Státní ústav památkové péče.
 227. Liščák, V. 2000: Hedvábná cesta a její „objevitelé“ v 19. století. In: Nový orient 55, č.2, s. 55-59.
 228. Liščák, V. 2000: Čína – dobrodružství Hedvábné cesty: po stopách styků Východ – Západ. Praha, Set aut. 2000.
 229. Maur, E. 2001: Řezenská cesta a zemské stezky na Domažlicku. In: Západočeský historický sborník 7, s. 5-40.
 230. Málek, J. 1962: Zemské stezky na jihozápadní Moravě. In: Časopis Společnosti přátel starožitností 70, s. 193-197.
 231. Matuszková, J. 1995: Sv. Valentín a jeho místo v lidové tradici. In: Svědci v lidové tradici, Sborník příspěvků karpatologické komise pro lidové obyčeje MKKK (Red. L. Tarcalová), Uh. Hradiště, s. 247-260.
 232. Matuszková, J. 2000: Znamení na cestě nebo symbol víry? In: Staré stezky 5, s. 29-33.
 233. Matuszková, J. 2002: Poznámka terminologická. In: Staré stezky 7, s. 28-30.
 234. Matuszková, J. 2003: Němí svědkové života na cestách na příkladu Lanžhota. In: Staré stezky 8, s. 168-173.
 235. Matuszková, J. 2005: Výběrová bibliografie. In: Staré stezky 10, s. 114-126.
 236. Meduna, P. 1993: Cesty ve středověku – středověk v cestách. In: Mediaevalia archaeologia Bohemica 1993, s. 108-116.
 237. Merta, V. 2001: Souvislosti názvu Písařov. In: Moravský historický sborník. Ročenka Moravského národního kongresu Brno 1999-2001. Brno 2001, s. 385-407.
 238. Merta, V. 2001: Souvislosti názvu Písařov – II. (Zajištění přeshraničních spojů v 1. tis. n.l.). In: Staré stezky 6, s. 102-116.
 239. Merta, V. 2001: Z minulosti Polné. Polensko 10, č.4, s. 4-11.
 240. Merta, V. 2003: Brody horního toku Tiché Orlice. In: Staré stezky 8, s. 115-126.
 241. Merta, V. 2005: Tatenice – Terénní rekognoskace dálkové dopravní trasy v místě. In: Staré stezky 10, s. 96-107.
 242. Měřínský, Z. 1999: Středověké cesty na Moravě a ve Slezsku. In: Morava ve středověku. Sborník příspěvků proslovených ve dnech 7. ledna až 25. března 1998 v rámci přednáškového cyklu Moravského zemského muzea v Brně. Brno, Moravské zemské muzeum, s. 125-131.
 243. Měřínský, Z. – Zumpfe, E. 1998: Obchodní cesty na jižní Moravě a v Dolním Rakousku do doby vrcholného středověku. In: Archaeologia historica 23, s. 173-181.
 244. Minátová, H. 1979: Komunikace na území Českého lesa v letech 1500-1848. In: Sborník Okresního muzea v Tachově 12, s. 26-35.
 245. Musil, F. 1998: Vztahy Kladska a Čech z pohledu dějin osídlení. In: Kladský sborník 2, s. 83-98.
 246. Musil, F. 1998: Cesta přes Mladkovské (Mezileské) sedlo. (K problematice středověkých komunikací spojujících Čechy s Kladskem). In: Kladský sborník 2, s. 99-115.
 247. Musil, F. 1999: K problematice vývoje středověkých komunikací v Poorlicku v době předhusitské. In: Historická geografie 30, s. 135-153.
 248. Musil, L – Štěpánek, V. 2004: Zmizelé cesty, sousedství a pohyb v krajině. In: Veronica. Časopis pro ochranu přírody a krajiny, č.6, s. 14-16.
 249. Navrátil, V. 1999: Výstražná znamení podél Haberské stezky na Jihlavsku. In: Vlastivědný věstník moravský 51, č. 2, s. 143-149.
 250. Nejedlý, P. 1996: Ze staročeského slovníku: Pojem cesty ve světle staročeské slovní zásoby. In: Listy filologické 119, č. 1-4, s. 52-55.
 251. Němec, R. 2001: Žitavská cesta a založení celestinského kláštera na Ojvíně v intencích územní politiky Karla IV. In: Historická geografie 31, s. 211-226.
 252. Němečková, V. 2004: Kladská cesta jako prvek širšího společensko-vědního nazírání filosofie přírody.  Královéhradecko 1, s. 229-242.
 253. Novotný, B. 1986: Staré obchodní cesty v Čechách a na Moravě ve světle nálezů mincí z 10. – 13. století a jejich vztahy k archeologickým a písemným pramenům. In: Denárová měna na Moravě, Sborník prací z III. mezinárodního sypozia 1979. Moravské muzeum v Brně, s. 52-85.
 254. Nový, P. 2006: Mincičková cesta. Příspěvek detektoru kovů k problematice starých cest. In: Staré stezky 11, s. 15-20.
 255. Nový, P. 2008: K metodice výzkumu a datace starých komunikací. In: Staré stezky 12, s. 9-15.
 256. Nový, P. 2008: Příspěvek k bádání o starých cestách v okolí Kralup n.V. In: Kralupský zpravodaj 11, s.13.
 257. Nový, P. 2008: Stezky, cesty a silnice v okolí Velkých Přílep. In: Velké Přílepy, sborník obce, s. 58-60.
 258. Olivová-Nezbedová, L. 1968: Názvy cest a jejich třídění. In: Onomastické práce, Svazek 2. s. 121-132.
 259. Olivová-Nezbedová, L. 1993: Umrlčí cesta, Umrlčice apod. In: Naše řeč 76, s.109-110.
 260. Olivová-Nezbedová, L. 1993: Jména cest v Čechách vzniklá ze jmen vlastních. In: Naše řeč 76, s. 205-210.
 261. Olivová-Nezbedová, L. 1994: Jména cest v Čechách vzniklá ze jmen obecných. In: Naše řeč 77, s. 85-91.
 262. Olivová-Nezbedová, L. 1995: Jména cest v Čechách v současnosti a minulosti. In: Cesty a cestování v jazyce a literatuře. Sborník příspěvků. Ústí n.L., s. 9-12.
 263. Olivová-Nezbedová, L. 1995: Cesty v Čechách a jejich vlastní jména. In: Pomístní jména v Čechách. O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest. Praha, Academia, s. 304-332.
 264. Oppeltová, J. 1999: Obraz barokních poutí na Svatý Kopeček u Olomouce ve světle deníků tamní premonstrátské rezidence. In: Staré stezky 4, s. 26-40.
 265. Piňos, J. 1998: Obnova historických cest na Broumovsku. Police nad Metují, Správa chráněné kulturní krajiny oblasti Broumovsko.
 266. Plaček, M. 1990: Fortifikace ke kontrole a zajištění středověkých komunikací. In: Archaeologia historica 15, s. 203-216.
 267. Podroužek, K. 2000: Lesní cesty – konfrontace písemných a hmotných pramenů při studiu barokních komunikací na pískovcích. In: Staré stezky 5, s. 42-46.
 268. Popelka, P. 2005: Výstavba sítě státních silnic v Rakouském Slezsku v letech 1775-1846. In: Vlastivědný věstník moravský 57, č.3, s. 259-273.
 269. Pošvář, J. 1964: Obchodní cesty v českých zemích, na Slovensku, ve Slezsku a v Polsku do 14. století: k hospodářským vztahům česko-slovensko-polským. In: Slezský sborník 62, č. 1, s. 54 – 63.
 270. Pošvář, J. 1967: Staré město, křižovatka cest Velkou Moravou, Uherské Hradiště, 1966 – 1967, s. 111 – 118.
 271. Pošvář, J. 1967: Drogi handlowe Wielkich Morav a siec szlaków komunikacyjnych w okresie wplywów rzymskich, In: Acta Archaeologica Carpathica, Tom 9, Fasc. 1, 1967, Wroclaw, Polska Akademia nauk, Komisja Archeologiczna Krakow, 1967, s. 121 – 138.
 272. Profantová, N. 1998: Problém importů a rekonstrukce cest v 8.-9. století. In: Archeologia Historica 23, s. 79-88.
 273. Procházka, Z. 1998: Křížové kameny a jejich vztah k nehodám na starých stezkách. In: Archeologica historica 23, s. 183-191.
 274. Prokopová, Z. 1999: Barokní poutní cesta z Českého Krumlova do Kájova. In: Staré stezky 4, s. 48-52.
 275. Renčín, M. 2005: Voštice, aneb Roští za to nemůže. (Příspěvek ke statím Karla Severina a Dušana Cendelína). In: Acta onomastica 46, 2005, s. 213-214.
 276. Richter, V. 1955: Staré stezky na Moravském Třebovsku. In: Časopis přátel starožitností LXIII, s. 193-203.
 277. Rolinc, V. 1998: Kelč – podhostýnská křižovatka jantarové stezky. In: Staré stezky 3, s. 14-16.
 278. Rolinc, V. 2001: Majetková enkláva olomouckého biskupství v prostoru Kelče a její vazby na průběh jantarové stezky.  Ročenka OAO   9(28), 2000 [vyd. 2001], s. 129-138.
 279. Rolinc, V. 2003: Ptolemaiovský Eburon – křestní list města Kelče. In: Staré stezky 8, s. 104-108.
 280. Rolinc, V. 2005: Ptolemaius – kontrolní srovnávací tabulky . In: Staré stezky 10, s. 110-113.
 281. Rolinc, V. 2006: Kontrolní srovnávací metoda 2004 – Příspěvek k nevyřešeným problémům díla Klaudia Ptolemaia „Geografiké hyfégésis“. In: Museum vivum 2, s. 161-183.
 282. Roubík, F. 1933: Stichova mapa zemských stezek a celních stanic v Čechách z r. 1676. In: Sborník archivu ministerstva vnitra 6., s. 319-341.
 283. Roubík, F. 1938: Silnice v Čechách a jejich vývoj. 1. vyd., Společnost přátel starožitností ČSL., Praha, 113 s.
 284. Royt, J. (ed.) 1995: Poutě do Staré Boleslavi. Brandýs nad Labem, Okresní muzeum.
 285. Salač, V. 2001: Labská vodní cesta v době železné. In: Staré stezky 6, s. 90-101.
 286. Semotanová, E. 2002: Atlas zemí Koruny české. Praha. Nakladatelství Aleš Akřivan ml.
 287. Semotanová, E. 2004: Recenze: Radan KVĚT: Duše krajiny. Staré stezky v proměnách věků. Praha, Academia 2003, 196s., ISBN 80-200-1012-2. In: Český časopis historický 102, 2004, č.1, s. 144-146.
 288. Severin, K. 2000: Trstenickou stezkou cestou necestou. (K vývoji názorů na průběh středověké komunikace). In: Pomezí Čech a Moravy 4, s. 353-388.
 289. Severin, K. 2001: Voštice. In: Acta onomastica 41-42, s. 143-183.
 290. Severin, K. 2001: Metodika hledání středověkých cest. In: Staré stezky 6, s. 7-21.
 291. Severin, K. 2001: K metodice studia úvozových cest. In: Staré stezky 6, s. 22-30.
 292. Severin, K. 2002: Stavba silnice v Benátkách u Litomyšle v letech 1840-1842. In: Staré stezky 7, s. 86-95.
 293. Severin, K. 2003: Toponyma voštice v Josefském katastru. In: Acta onomastica 44, s. 53-123.
 294. Severin, K. 2004: Recenze: Radan KVĚT: Duše krajiny. Staré stezky v proměnách věků. Praha, Academia 2003, 196s., ISBN 80-200-1012-2. In: Český časopis historický 102, 2004, č.1, s. 140-144.
 295. Severin, K. 2007: Litomyšl, Benátky a Čistá: hradiště a středověké cesty. In: Archaeologia historica 32, s. 269-282.
 296. Severin, K. – Sviták, Z. 2003: Přeseka. In: Archaeologia historica 28, s. 419-429.
 297. Skružný, L. 2002: Hradiště Vraclav u Vysokého Mýta. Jeho místo v Provincii vraclavské, při Trstenické stezce a v české historii.  In:  Vraclav – genius jednoho místa. Příspěvky ze symposia konaného na Vraclavi dne 11. 10 2001. Vysoké Mýto, Okresní muzeum Vysoké Mýto, s. 7-37.
 298. Skutil, J. 1993: Toponymie jižní Moravy od keltské civilizace až k příchodu Slovanů a antické literární relace o ní. In: Jižní Morava 29, s. 303-307.
 299. Soukup, R. 2008: Zlatá cesta Praha – Norimberk v úseku Trnová – Tachov – Bärnau. In: Staré stezky 12, s. 53-78.
 300. Starec, P. 1997: K problematice raně středověkých komunikací v prostoru pražského Malého náměstí a řešení jeho vzniku. In: Archaeologia historica 23, s. 27-34.
 301. Starý, V. 1995: K názvu Zlaté stezky. In: Zlatá stezka 2. s. 202-205.
 302. Starý, V. 1997: Prameny k dějinám Zlaté stezky I. Zlatá stezka 4, s. 91-98.
 303. Starý, V. 1998: Prameny k dějinám Zlaté stezky II. Zlatá stezka 5, s. 133-140.
 304. Starý, V. 1998: Nové zprávy o soumarském mostu za Volary ze 16. a 17. století. In: Zlatá stezka 5, s. 333-336.
 305. Starý, V. 2001: Mapy Zlaté stezky v 16. – 17. století. In: Vlastivědný sborník muzea Šumavy 4, s. 118-120.
 306. Stejskal, A. 2000: „Vesnice se stanou Prachaticemi a Prachatice zpustlou vesnicí.“ Studie k hustotě provozu na Zlaté stezce za třicetileté války. In: Zlatá stezka 7, s. 23-42.
 307. Stern, J. 1998: Římské cesty v Rakousku. In: Staré stezky 3, s. 7.
 308. Stern, J. 1999: Cesta poutníků z Brna do Maria Zell. In: Staré stezky 4, s. 53-55.
 309. Strathern, P. 1993: Výpravy po souši – Cesty hedvábí a koření. Praha, Nakladatelský dům OP.
 310. Sviták, Z., 1992: „Rešovská cesta“. Příspěvek ke středověkým komunikacím 13. století v Nízkém Jeseníku. In: Vlastivědný věstník moravský 44, č. 3, s. 362-368.
 311. Sviták, Z. 1995: Několik poznámek k průběhu komunikací v regionu brněnské aglomerace do vzniku středověkého města. In: Brno v minulosti a dnes 13, Brno, s. 199.
 312. Sweeney, S. 2000: Posvátná krajina Hané: úvahy o krajině jako důležitém prvku našeho vnímání krajiny. In: Staré stezky 5, s. 3-9.
 313. Sweeney, S. 2003: Sekularizace hranic v krajině. In: Staré stezky 8, s. 132-135.
 314. Sweeney, S. 2005: Umění vymezovat hranice: Nová interpretace božích muk v současné krajině. In: Staré stezky 10, s. 19-27.
 315. Široký, R. 1993: „Norimberská cesta“ na Tachovsku ve 12. a 13. století. Rkp. v archivu OZAV ZČM Plzeň.
 316. Široký, R. – Nováček, K. 1998: K počátkům Norimberské cesty na Tachovsku. In: Archaeologia historica 23, s. 59-71.
 317. Šída, P. 2005: Strážné systémy. In: Archeologie ve Středních Čechách 9, s. 589-603.
 318. Štěpánek, V. 1994: Poznávací znamení krajiny. In: Obnova venkovské krajiny. Zvláštní vydání časopisu ochránců přírody Veronica, Brno, s. 21-33.
 319. Štěpánek, V. 1998: Kudy vedly staré stezky? In: Veronica. Časopis pro ochranu přírody a krajiny, č.4, s. 51.
 320. Štěpánek, V. 2000: Jak se měnila venkovská krajina ve 20. století. In: Veronica. Časopis pro ochranu přírody a krajiny, č.6, s. 6-9.
 321. Štěpánek, V. 2004: Kulturní osnova krajiny. Staré cesty a proč je chránit. In: Veronica, roč. 18, č. 6, s. 6-9.
 322. Štěpánek, V. 2005: Zánik cestní sítě v oblastech kopaničářského osídlení a změna pojmu sousedství. In: Staré stezky 10, s. 15-18.
 323. Tomková, K. 1998: Jantar a komunikace v raně středověkých Čechách. In: Archaeologia historica 23, s. 223-231.
 324. Trávníček, D. 1973: Staré cesty na Vitorazsku a územní vývoj této oblasti. In: Historická geografie  11, s. 101-116, map. příl. č. 2.
 325. Trojan, B. 1998: K Jantarové cestě. In: Staré stezky 3, s. 18.
 326. Třeštík, D. 1992: Cesta Ibrahima ibn Jakuba do Prahy v r. 966. In: Dějiny a součas. 14, č.2, s. 9-13.
 327. Uhlig, H. 2000: Hedvábná stezka. Praha, Encyklopedický dům.
 328. Urbánková, K. – Zapletalová, D. 2003: Dolní ulice – předchůdkyně císařské silnice? Průběh tzv. Mikulovské, respektive Vídeňské cesty pravobřežím Starého Brna. In: Brno v minulosti a dnes 17, s. 79-96.
 329. Vágner, S. 2001: Orientace v krajině. In: Staré stezky 6, s. 47-51.
 330. Vágner, S. 2002: Krajina a prostor. In: Staré stezky 7, s. 22-27.
 331. Vališ, J. 2003: Silnice a mosty na Třeboňsku. In: Staré stezky 8, s. 100-103.
 332. Vávra, I. 1968: Uherská cesta. In: Historická geografie 1, s. 43-61.
 333. Vávra, I. 1969: Haberská cesta. In: Historická geografie 3, s. 8-32; map. příl. č. 1.
 334. Vávra, I. 1971: Trstenická stezka. In: Historická geografie 6, s. 77-132.
 335. Vávra, I. 1972: Polská cesta. In: Historická geografie 8, s. 3-30.
 336. Vávra, I. 1973: Řezenská a Norimberská cesta. In: Historická geografie 11, s. 31-100.
 337. Vávra, I. 1974: Žitavská cesta. In: Historická geografie 12, s. 27-91.
 338. Vávra, I. 1978: Srbská cesta. In: Historická geografie 17, s. 369-432.
 339. Vávra, I. 1979: Mostecká cesta. In: Historická geografie 18, s. 351-382.
 340. Vávra, I. 1982: Osecká cesta – hrobská cesta. In: Historická geografie 20, s. 187-201.
 341. Večeřová, V. – Večeřa, J. 2002: Jesenické zlaté stezky. 2. dopl. vyd., Jeseník, Pinka 2002. 125 s.
 342. Velímský, T. 1992: Studium středověkých cest a problematika vývoje osídlení levobřežní části oblasti Labských pískovců. In: Archaeologia historica 17, s. 349-364.
 343. Velímský, T. 1996: K nejstarším dokladům raně středověkého spojení mezi Lužicí a severozápadními Čechami. In: Drogi handlowe i powiazania komunikacyjne na obszarach Euroregionu Nysa, Jelenia Góra, s. 15-23.
 344. Velímský, T. 1998: Trans montes, ad fontes! K roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech. Most. 152 s.
 345. Velímský, T. 1998: K nálezům středověkých poutních odznaků v českých zemích. In: Archaeologia historica 23, s. 435-455.
 346. Velímský, T. 2006: K nejstarším dokladům středověkého spojení Čech s Budyšínskem. In: Historická geografie – Supplementum I., Praha, s. 59-77.
 347. Vermouzek, R. 1982: Mikulovská cesta. In: Jižní Morava 18, s. 86-102.
 348. Vermouzek, R. 1983: Brno – křižovatka starých cest. In: Brno mezi městy střední Evropy. Brno, s. 186-190.
 349. Vermouzek, R. 1988: Znojemská cesta. In: Jižní Morava 24, s. 115-130.
 350. Vermouzek, R. 1990: Znojemská cesta, západní větev. In: Jižní Morava 26, s. 19-39.
 351. Vermouzek, R. 1992: Dobytčí cesta. In: Jižní Morava 28, s. 7-67.
 352. Vermouzek, R. 1993: Trasa dobytčí cesty z Hustopečí do Polné. Jižní Morava 29, sv. 32, s. 105-115.
 353. Vermouzek, R. 1994: Provoz na dobytčí cestě. In: Jižní Morava 30, s. 59-63.
 354. Vermouzek, R. 1994: Dobytčí trhy v Hustopečích. In: Jižní Morava 30, s. 277-280.
 355. Vít, J. 1994: Smírčí kříže (současný stav poznání). In: Zprávy Památkové péče 54, s. 161-165.
 356. Vlk, F. 2005: Haberská cesta. In: Vlastivědný sborník Moravskobudějovicka, č. 1, s. 68-73.
 357. Vlk, F. 2006: Císařská silnice Vídeň-Praha. In: Mezi Jihlavou a Vídní 1700-1900. Sborník přednášek z konference 25.-27. 10. 2006. Jihlava, Muzeum Vysočiny, s. 3-9.
 358. Vlk, F. 2006: Haberská cesta. In:  Mezi Jihlavou a Vídní 1700-1900. Sborník přednášek z konference 25.-27. 10. 2006. Jihlava, Muzeum Vysočiny, s. 11-13.
 359. Volf, M. 1936: Příspěvky k historii obchodních styků s cizinou ve středověku. Časopis společnosti přátel starožitností československých v Praze 19, s. 30–38.
 360. Zavřel, P. 1999: Záchranný archeologický výzkum v dolní části Blažejovického systému prachatické větve Zlaté stezky. In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 12, s. 85-97.
 361. Zápotocký, M. 2000: Eneolitická výšinná sídliště a komunikace. In: In memoriam Jan Rulf. Památky archeologické – Supplementum 13, Praha, s. 480-488.
 362. Zvelebil, M. – Beneš,J. – Kuna, M. 1993: Ancient Landscape Reconstruction in Norhern Bohemia Landscape and Settlement Programme. Projekty rekonstrukce staré kulturní krajiny v severní části Čech – krajina a sídla. In: Památky archeologické 84, s. 93-158.
 363. Žemlička, J. 2003: Stará cesta do Bechyňska. K vnímání prostoru a vzdálenosti v přemyslovských Čechách. In: Dějiny ve věku nejistot. Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka. Praha, s. 319-332.
top