search
top

Výsledky

 

Mapové aplikace

 

Martínek, J. a kol. 2014a: Aplikace VectorMap. Brno: Centrum dopravního výzkumu, software.

 

Metodické materiály

 

Martínek, J. a kol. 2014b: Moderní metody identifikace a popisu historických cest. Brno: Centrum dopravního výzkumu, certifikovaná metodika, 201 s.

 

Specializované mapy s odborným obsahem

 

Martínek, J. – Létal, A. 2014a: Dopravní spojení východních Čech a severozápadní Moravy v pravěku DOC, PDF
Martínek, J. – Létal, A. 2014b: Dopravní spojení východních Čech a severozápadní Moravy v raném středověku DOC, PDF
Martínek, J. – Létal, A. 2014c: Dopravní spojení Čech a Moravy ve vrcholném středověku DOC, PDF
Martínek, J. – Létal, A. 2014d: Dopravní spojení Čech a Moravy v novověku DOC, PDF

 

Odborné knihy a kapitoly v knihách

 

Martínek, J. a kol. 2014c: Poznáváme historické cesty. Brno: Centrum dopravního výzkumu, kolektivní monografie, 240 s.
Martínek, J. a kol. 2013: Identifikace starých cest a dalších objektů za pomoci LLS. In: M. Gojda ed., Archeologie a letecké laserové skenování krajiny. Plzeň, 228-240.

 

Články ve sbornících a odborných periodikách

 

Faltýnek, K. – Šlézar, P. 2014: Archeologické doklady pozůstatků komunikací a dopravních staveb v Litovli. In: Martínek, J. (ed.): Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II, 24-28.
Faměra, M. – Sedláček, J. – Bábek, O. 2014: Vizualizace výplní historických stezek pomocí elektrické odporové tomografie a podpůrných geologických metod. In: Martínek, J. (ed.): Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II, 79-80.
Kalábek, M. 2014: Archeologický výzkum staré cesty v Olomouci – Slavoníně. In: Martínek, J. (ed.): Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II, 8-12.
Látal, M. – Martínek, J. 2014: Georeferencování císařských povinných otisků map stabilního katastru a jejich převod do bezešvé podoby pro účely prezentace v aplikaci VectorMap. Martínek, J. (ed.): Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II, 113-114.
Létal, A. – Janyšková, R. – Martínek, J. 2014: Staré stezky v oblasti Lanškrounska. In: Martínek, J. (ed.): Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II, 81-83.
Martínek, J. – Šlézar, P. 2014: Po stopách starých cest, Brno: Centrum dopravního výzkumu, katalog k výstavě pořádané ve dnech 23.9.2014 – 29.11.2014 v Muzeu silnic ve Vikýřovicích u Šumperka, 110 s.
Martínek, J. – Vích, D. 2014: Hradiště u Vrážného a jeho význam v kontextu sítě starých cest, Archaelogia historica 39, 531-543.
Martínek, J. 2014: Výsledky projektu „Výzkum historických cest v oblasti SZ Moravy a V Čech“. In: Martínek, J. (ed.): Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II, 6-7.
Vích, D. 2014a: Detektorový průzkum okolí zaniklé komunikace v k.ú. Doubravice u Luže. In: Martínek, J. (ed.): Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II, 20-23.
Vích, D. 2014b: Nástin nejstarších dějin Malé Hané, Historica Olomucensia – Supplementum II, 21-52.
Vích, D. 2014c: Spony doby římské ze severní části Boskovické brázdy, Archeologické rozhledy LXVI, 704-730.
Vrána, J. 2014: Archeologický výzkum reliktů úvozových cest v rámci projektu „Výzkum historických cest v oblasti severozápadní Moravy a východních Čech“. In: Martínek, J. (ed.): Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II, 13-19.
Sedláček, J. – Faměra, M. – Bábek, O. – Martínek, J. 2013: Využití elektrické odporové tomografie k vizualizaci výplní historických stezek. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 20, 28-30.
Vích, D. 2013: Průzkum polohy Háj u Luže s relikty úvozových cest, Archaeologia historica 38, 705-729.
Létal, A. – Martínek, J. 2012: Využití geofyzikálních metod při mapování starých stezek. In: Martínek, J. (ed.): Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu I.
Martínek, J. 2012: Způsoby interpretace dat z laserscanningu. In: Martínek, J. (ed.): Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu I.
Vích, D. 2012b: Vrcholně středověké opevnění v k. ú. Výprachtice, Archaeologia historica 37, 469-476.
Vích, D. 2012: Využití detektoru kovů při průzkumu zaniklých komunikací. In: Martínek, J. (ed.): Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu I.
Brus J. – Miřijovský J. – Martínek J. 2011: Reconstruction of historical paths with using of small-format aerial photography. In: XXIIIrd International CIPA Symposium, Prague, Czech Republic, September 12 – 16 ISBN 978-80-01-04885-6.

 

Výstava „PO STOPÁCH STARÝCH CEST“

 

Výstavní akce byla realizována v prostorách Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka ve dnech 23.9. 2014 až 29.11. 2014. Vernisáž, tedy oficiální představení výstavy, se konala dne 30. 9. 2014 v 17 hodin.

V rámci výstavy s příznačným názvem „PO STOPÁCH STARÝCH CEST“ bylo možné se seznámit jednak s historií cest v českých zemích a jednak také s konkrétními postupy a metodami používanými při odhalování starých cest v krajině. Tyto postupy vycházejí z metodiky vytvořené v rámci národního projektu „Výzkum historických cest v oblasti severozápadní Moravy a východních Čech“, který je jedním z prvních svého druhu v ČR.

Vystavované dokumenty s ukázkami reliktů starých cest (v textové a obrazové podobě) stejně jako i archeologické nálezy pochází převážně z oblasti nacházející se na rozhraní historických území Čech a Moravy. Tato oblast byla vybrána záměrně, jelikož tudy procházely již od středověku hlavní trasy, z nichž nejvýznamnější zajišťovaly spojení mezi Prahou na české straně a Brnem a Olomoucí na moravské straně, tedy mezi hlavními centry obou historických území. Předpokládá se, že studovaným územím probíhaly také dálkové transevropské stezky, a to již od pravěku.

Součástí výstavy byla posterová část obsahující textové a obrazové informace, dále velko-formátová obrazová část a část tvořená troj-rozměrnými předměty. V rámci posterové a obrazové výstavy byly představeny klasické i 3D fotografie reliktů cest z pozemní a letecké prospekce, dále různé reliéfní modely krajiny vytvořené z dat leteckého laserového skeno-vání, radarogramy z geofyzikálních měření sledující struktury zasypaných cest a další obrazová data doplněná textovými popisky. Výstava předmětů zahrnovala především archeologické nálezy z prostoru starých cest, jako jsou např. podkovy, ostruhy, militárie, mincovní depoty a další.

Výstupem z této akce je také recenzovaný výstavní katalog obsahující jednak obecnou část týkající se problematiky starých cest a dále popisnou část odkazující na jednotlivé vystavované postery, obrazy, a archeologické exponáty. Katalog byl vydán v počtu 200 výtisků v rozsahu 110 stran v barevném provedení s bohatými ilustracemi.

vystava

 

KONFERENCE 2012 – Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu I.

 

Konference pod názvem „Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu I.“ byla pořádána v Moravské Třebové ve dnech 23. až 25. května 2012.
Konferenci společně uspořádali Centrum dopravního výzkumu a Univerzita Palackého v Olomouci. Záštitu nad konferencí převzali rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík, hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek a starosta města Moravské Třebové JUDr. Miloš Izák.

Cílem konference bylo pojednat problematiku výzkumu historických cest v širokém spektru výzkumných metod a přístupů, které poskytuje současná věda. První dva konferenční dny byly věnovány teoretickému vymezení, metodologickým přístupům a dosavadním výsledkům bádání. Konferenční jednání bylo rozděleno do pěti tematických bloků zaměřených na geografii, geologii, historii, archeologii, terénní výzkum, informační technologie a aplikované výstupy. Třetí den konference byla uspořádána terénní exkurze, při níž se mohli účastníci seznámit s různými typy reliktů cest a s nimi souvisejících objektů dochovaných v terénu (smírčí kříže, milníky, sakrální stavby atd.)

Výstupem z konference je recenzovaný sborník.

 
PRVNÍ DEN 23. 5. 2012

První den konference proběhl v prostorách městského zámku, kde po úvodním slovu starosty města a stručném seznámení účastníků s projektem NAKI následovaly první dva bloky přednášek.

I. a II. Blok: Archeologie, Terénní průzkumy reliktů cest a souvisejících objektů
moderátor: Jiří Šmeral

1. Vích David – Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Detektorová prospekce a její příspěvek k poznání průběhu starých komunikací

2. Šlézar Pavel (v zastoupení) – Národní památkový ústav, pobočka Olomouc
Archeologické nálezy v kontextu výzkumu historických cest

3. Kašparová Dagmar – Moravské zemské muzeum, Brno
Nálezy mincí na trasách obchodních cest

4. Dresler Petr – Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita Brno
Cesty okolo Pohanska u Břeclavi nejen za Velké Moravy

5. Nový Petr, Vávra Jiří – Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Labrys, o.p.s.
Archeologický výzkum prehistorické cesty v Praze-Zličíně

6. Cendelín Dušan, Bolina Pavel
Pokračování trasy Lukov-Brumov-Vršatec do oblasti slovenských banských měst

7. Adam Dušan – VÚKOZ, v.v.i.
Císařská silnice Jihlava – Brno a její předchůdkyně

8. Nový Petr – Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Příspěvek k problematice zaniklých starých cest v hranicích pozemků

9. Kučerovská Taťána – Moravské zemské muzeum, Brno
Sakrální i jiné objekty jako doprovodné znaky průběhu starých cest …

III. Blok: GIS, DPZ, GEOFYZIKA atd. (1. část)
moderátor: Jan Martínek

10. Vlach Marek, Komoróczy Balázs – Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i.
Cestou – necestou. Římská armáda v prostoru středního Podunají ve světle GIS analýz archeologických pramenů
Konferenční jednání bylo zakončeno prohlídkou zámku s odborným výkladem.

 
DRUHÝ DEN 24. 5. 2012

Druhý den pokračovalo jednání v městském muzeum. Vzhledem k jistému časovému posunu (některé přednášky překročily stanovenou časovou hranici) byly do tohoto programu zařazeny také poslední dva příspěvky z předešlého dne.

III. Blok: GIS, DPZ, GEOFYZIKA atd. (2. část)
moderátor: Jan Martínek

11. Miřijovský Jakub – Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Snímkování reliktů historických cest z rádiem ovládaného modelu a fotogrammetrické vyhodnocení

12. Létal Aleš – Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Využití geofyzikálních metod při mapování starých stezek

13. Sýkora Michal – GEODIS
Popis technologie leteckého laserscanningu

14. Martínek Jan – Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Způsoby interpretace dat z laserscanningu

15. Kubů František, Zavřel Petr
Využití airbornscanningu při výzkumu německé části Zlaté stezky

16. Mašková Pavla – Terraverita s.r.o
Predikce cest přes pohoří Stará Planina ve středním Bulharsku v prostředí ArcGIS

IV. Blok: Historie a archivnictví
moderátor: Jan Martínek

17. Musil František – Historický ústav FF Univerzita Hradec Králové
Dobenina nebo Eichau (k problematice interpretace toponyma v polské a německé hitoriografii)

20. Kozák Petr – Zemský archiv v Opavě; Slezské zemské muzeum
„Ductori curruum, quia mala via erat…“: Středoevropské cesty v účtech dvora prince Zikmunda Jagellonského (před r. 1506)

21. Popelka Petr – katedra historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Počátky výstavby silniční sítě na severní Moravě a ve Slezsku 1740 – 1790

22. Ivanič Peter – Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre, SR
Aktuálny stav výskumu stredovekej cestnej siete na Slovensku

23. Štuka Čestmír – Univerzita Karlova
K problematice „Čertovy brázdy“ – staré severojižní stezky

24. Žemlička Martin – Filozofická fakulta UK (Ústav českých dějin)
Rekognoskace středověkých cest v Krušných horách. Sonada na pomezí Chomutovska a Mostecka

V. Blok: Aplikované výstupy
moderátor: Jan Martínek

25. Turková Alena, Bednář Roman – Správa silnic Olomouckého kraje
prezentace Muzea silnic, jeho posláním, stálou expozicí Via est vita – silnice je život

26. Soukup Roman – TERRA TACHOVIA, o.s. (v zastoupení)
aktuální stav průzkumu Zlaté cesty, historický park Bärnau-Tachov

27. Ambrož, Martínek – Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Prezentace historických cest v rámci aplikace Vectormap

Konferenční jednání bylo zakončeno prohlídkou muzea s odborným výkladem.

 
TŘETÍ DEN 25. 5. 2012

Třetí den následovala odborná terénní exkurze, které byla z časových důvodů oproti původnímu plánu mírně zkrácena. Po trase byly navštíveny tyto lokality:

8,30 zřícenina hradu Boršov (informace k hradu a zemské hranici)
9,00 kostel sv. Máří Magdaleny v Kamenné horce (info k dřevěným zvonicím)
9,35 úvozy u Pohledů (info k nálezům a k historické trase)
10,00 Mařínské hradiště (info k hradišti)
10,25 Jevíčko (prohlídka města + oběd)
11,40 lokalita Dobračov u Jaroměřic (stržové systémy)
12,25 Nové Pole u Bílska (systémy úvozů)
13,00 KÚ Slavětín (zaniklé plužiny, erozní tvary cest)
13,50 Loštice (krátká prohlídka města)
13,25 Líšnice (milník + info o hradu)
15,05 pískovcové lomy u Maletína (info o historické těžbě)

 

KONFERENCE 2014 – Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II.

 

Ve dnech 11. 9. 2014 – 12. 9. 2014 se v Brně v prostorách nového Dopravního VaV centra konal 2. ročník konference Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II, kterou pořádalo Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Konference navázala na první ročník Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu I, který se konal před dvěma lety ve městě Moravské Třebové.

Cílem této konference bylo pojednat problematiku výzkumu historických cest v širokém spektru výzkumných metod a přístupů, které poskytuje současná věda. Během dvou konferenčních dnů bylo prezentováno celkem 21 příspěvků zabývajících se teoretickým vymezením, metodologickými přístupy a dosavadními výsledky bádání. Konferenční jednání bylo rozděleno do tematických bloků zaměřených na geografii, geologii, historii, archeologii, terénní výzkum a informační technologie.

Výstupem z konference je recenzovaný sborník.

 
PRVNÍ DEN KONFERENCE 11.9.2014

1. Mgr. Jan Martínek (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)
Výsledky projektu „Výzkum historických cest v oblasti SZ Moravy a V Čech“

2. Mgr. Marek Kalábek (Archeologické Centrum Olomouc)
Archeologický výzkum cesty v Olomouci – Slavoníně

3. Mgr. Jakub Vrána (Archeologické Centrum Olomouc)
Archeologický výzkum reliktů úvozových cest v projektu
„Výzkum historických cest v oblasti SZ Moravy a V Čech“

4. PhDr. David Vích (Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě)
Detektorový průzkum úvozových cest mezi Křenovem a Pohledy a jeho výsledky

5. Mgr. Pavel Šlézar, Karel Faltýnek (NPÚ, pobočka Olomouc)
Archeologické doklady pozůstatků komunikací a dopravních staveb v Litovli

6. RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA. (LF UK Praha),
Mgr. Petr Nový (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy)
Čertova brázda ve vztahu ke starým cestám

7. Ing. Pavel Bolina, Ph.D. (Soukromý badatel, Praha)
Bělá pod Bezdězem ve světle výzkumu starých cest

8. Ing. Martina Faltýnová (ČVUT v Praze, Stavební fakulta),
Mgr. Petr Nový (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy)
Všenorská cesta

9. PhDr. František Kubů (Prachatické muzeum),
PhDr. Petr Zavřel (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích)
Zlatá cesta. Zahájení výzkumu bavorské solné stezky do Čech

10. prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.
(Ústav geologických věd PřF MU v Brně)
Podivuhodné cesty kamenných surovin ve střední Evropě během neolitu a eneolitu

11. doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc. (Ústavu geoniky AV ČR, pobočka Brno),
Mgr. Dušan Adam, Ph.D. (VÚKOZ, pobočka Brno)
Georeliéf vs. západní brněnská radiála

12. prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. (Katedra geologie PřF UP Olomouc)
Mgr. Martin Faměra, Ph.D. (Katedra geologie PřF UP Olomouc)
Mgr. Jan Sedláček, Ph.D. (Katedra geologie PřF UP Olomouc)
Vizualizace výplní historických stezek pomocí elektrické odporové tomografie a podpůrných geologických metod

13. RNDr. Aleš Létal, Ph.D. (Katedra geografie PřF UP Olomouc),
Mgr. Radka Janyšková
Staré stezky v oblasti Lanškrounska

 
DRUHÝ DEN KONFERENCE 12.9.2014

14. Mgr. Jozef Koštial (ArcheoConsult, spol. s r. o., SK)
Opravdu hnojení polí? Několik úvah při cestě tam a zase zpátky

15. JUDr. Mgr. Martin Kvietok (Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica, SK)
Nové poznatky o starých cestách na okolí Banskej Bystrice z pohľadu archeológie

16. Bc. Michal Ďurčo (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, K. h., SK)
Cesta Tisovec – Polhora „Masarykova cesta“

17. Mgr. Šárka Horáčková (PrF, Univerzita Komenského v Bratislave, SK)
Identifikace pohřbených římských staveb a navazujících uličních struktur pomocí elektrické odporové metody (Město Extremadura, Španělsko)

18. Mgr. Vilém Walter (Archaia Brno, o. p. s.)
Vojenské mapy Brna a okolí 1 : 14 400 z let 1835 až 1872

19. Ing. Martin Látal (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)
Georeferencování císařských povinných otisků map stabilního katastru a jejich převod do bezešvé podoby pro účely prezentace v aplikaci VectorMap

20. Ing. Václav Šafář (Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v.v.i.)
Dálkově pilotované letecké systémy a jejich použití ve prospěch určení polohy historických cest

21. Bc. Michal Sýkora (TopGis, spol. s r.o.)
Využití leteckého snímkování a leteckého laserového skenování

 

Prezentace na odborných konferencích a seminářích

(mimo konference „Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu I. a II.“)
 

23.-24.2.2013
Martínek, J.: Představení projektu NAKI.
In: Seminář k zahájení výzkumu původní trasy Zlaté cesty v úseku Tachov – Bärnau, přednáška.

5.4.2013
Martínek, J.: Rozdílné přístupy při zkoumání starých cest.
In: Seminář „Staré stezky v geografii a archeologii VIII“ v Brně.
CDV a MU v Brně byly organizátory akce, přednáška.

28.9.2013
Martínek, J.: Výzkum historických cest.
In: Konference „PAMĚŤ MÍST“ v Žarošicích, přednáška.

25.-30.8.2013
Martínek, J. a kol.: The research of historical roads in Czech republic.
In: Mezinárodní kartografická konference v Drážďanech, prezentace posteru.

14.10.2014
Martínek, J.: Nové metody výzkumu starých cest.
In: Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT. Slezská univerzita v Opavě,
mezinárodní odborná konference.

15.10.2014
Martínek, J.: Moderní metody výzkumu starých cest.
In: InDOG Doktorská konference. Univerzita Palackého v Olomouci, mezinárodní odborná konference.

6.11.2014
Martínek, J.: Zapomenuté trasy / staré stezky“. In: Seminář Česko jede.
Brno –Výstaviště, pracovní seminář na podporu všech forem turistiky
realizovaný pod záštitou Asociace cykloměst v rámci veletrhu Sport Life.

 

Prezentace v médiích

 
Olomoucký deník – 14.10.2011
 
Hospodářské noviny – 31.1.2012
http://zpravy.ihned.cz/?p=010000_d&article[id]=54571930
 
Západočeská kabelová televize – 20.2.2013
http://www.tachov.cz/tera-tachovia-porada-seminar.html
 
Západočeská kabelová televize – 6.3.2013
http://www.tachov.cz/zlatou-cestu-ceka-vyzkum.html

 

Archeologické nálezy při cestách

 

V průběhu řešení projektu bylo archeologickými detektorovými průzkumy nalezeno několik set kovových předmětů středověkého stáří i pravěkého stáří. Nejčastěji jsou nalézány koňské podkovy, ostruhy, přezky a další součásti výbavy jezdce a koně. Mezi další nálezy patří součásti dopravních prostředků a pomůcek, osobní výbavy a také šperky, zbraně a zbroj, mince a další předměty.
 

archeo01
Podkovy, ostruhy a třmen nalezené podél starých cest v rámci projektu NAKI.
 

archeo02
Pravěké nálezy učiněné podél starých cest v rámci projektu NAKI.
 

archeo03
Středověké nálezy učiněné podél starých cest v rámci projektu NAKI.

top