search
top

Základní informace o projektu

Název projektu:

„Výzkum historických cest v oblasti severozápadní Moravy a východních Čech“
 

Dotační program:

Projekt je součástí Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), vyhlášeného a finančně podpořeného Ministerstvem kultury České republiky.
 

Doba trvání projektu:

1. 3. 2011 – 31.12.2014
 

Cíle projektu:

Kriticky zhodnotit stávající a následně vytvořit novou jednotnou metodiku identifikace, popisu a návrhu ochrany reliktů historických cest. Metodika bude uplatnitelná také v zahraničí (bude i v anglickém a německém jazyce).

Prezentovat nově zjištěné informace o historických cestách ve formě několika specializovaných map, prostřednictvím článků v odborných periodikách a článků ve sbornících a také pomocí webového portálu www.historicke-cesty.cz

Zajistit edukaci veřejnosti uspořádáním 2 konferencí a realizací výstavy v Muzeu silnic ve Vikýřovicích u Šumperka.

Využít výsledků také k podpoře turismu a cestovního ruchu – uskutečnit několik jednání s dotčenými obcemi a s místními akčními skupinami (MAS), v rámci nichž budou navrženy nové způsoby společného rozvoje a propagace regionů pod sjednocujícím logem ve vazbě na téma historické dopravy.
 

Časové vymezení tématu

Sledované období zahrnuje pravěk, středověk i novověk až do poloviny 18. století. Od druhé poloviny 18. století jsou informace o všech komunikacích natolik dostupné a podrobné (především v mapové podobě), že již není účelné zkoumat a rekonstruovat jejich průběh.
 

Věcné vymezení tématu

Předmětem zájmu jsou regionální a dálkové historické pozemní cesty a objekty s nimi související. Zkoumány jsou písemné, kartografické a ikonografické prameny, doplněné o poznatky zjištěné přímo v terénu. Zde jsou mapovány jednak dopravní relikty (spontáně vytvořené úvozové cesty, umělé náspy, mosty, dopravní značení atd.) a jednak také další související objekty (hradiště, hrady, tvrze, kostely, drobné sakrální stavby atd.) Vzhledem k časovému vymezení daného tématu nejsou do výzkumu zahrnuty moderní silnice, železnice ani jiné formy soudobé dopravy jako je např. potrubní, letecká, kosmická či telekomunikace.
 

Proč je toto téma zajímavé?

Historické cesty jsou pamětí naší krajiny. Díky nim je možné zjistit mnoho informací o struktuře a vývoji osidlování krajiny a jejích změnách v čase. Detailním studiem reliktů cest v terénu lze vcelku přesně určit, jakým způsobem se tehdejší cestující orientovali v terénu, podle jakých podmínek volili trasu, kterým lokalitám se vyhýbali a které naopak upřednostňovali, jakým způsobem zajišťovali ochranu cest a mnoho dalších často dosti specifických otázek jako například vztah cest k polohám mohylových pohřebišť či polohám vojenských polních opevnění. Historické cesty byly stabilně užívány již v pravěku, což dokládají četné archeologické nálezy jak přímo z reliktů úvozových cest, tak i z jejich blízkého okolí (několik set metrů). Tyto nálezy byly učiněny zcela mimo staré sídelní oblasti, což jen potvrzuje jejich dopravní význam.
 

Jaké konkrétní objekty sledujeme?

 
Cesty

 • historické cesty/trasy (hlavní komunikační koridory)
 • staré cesty (průběhy jednotlivých cest dle starých map)
 • úvozové cesty (relikty cest dochované v terénu)
 • pohřbené cesty (průběhy cest, které byly zasypány při rozšiřování polí)

 
Významné stavby a další památky při cestách

 • významná místa
 • dopravní objekty
 • doprovodné objekty
 • archeologické nálezy

 

Jaké postupy využíváme ke studiu cest?

 
Studium písemných pramenů

 • publikační zdroje
 • archivní prameny

 
Studium kartografických podkladů

 • pomístní názvy na mapách
 • příznaky na leteckých snímcích
 • reliéfní mapy z dat LLS
 • mapy stabilního katastru
 • staré mapy na internetu
 • současné mapy na internetu

 
Studium ikonografických podkladů

 • veduty
 • staré fotografie

 
Pozemní prospekci

 • mapování pomocí GPS
 • fotodokumentace

 
Letecký průzkum

 • Letecké laserové skenování
 • Letecká prospekce
 • Snímkování z RC modelu

 
Geofyzikální výzkumy

 • georadar
 • DEMP
 • odporové profilování

 

Jak určujeme stáří cest?

 
Z písemných pramenů
Archeologickými nálezy
Analýzami OSL
 

Jak ukládáme a prezentujeme informace o cestách?

(blíže viz kapitola výsledky)
 
Ve formě mapových databází

Tématické mapy – databáze cest a objektů s nimi souvisejících:

 • databáze historických tras
 • databáze starých cest
 • databáze úvozových cest
 • databáze pohřbených cest
 • databáze významných míst
 • databáze dopravních objektů
 • databáze doprovodných objektů
 • databáze archeologických nálezů

 
Podkladové mapy:

 • databáze pomístních názvů
 • databáze příznaků na snímcích
 • bezešvá mapa stabilního katastru
 • reliéfní mapa z dat LLS

 
Ve formě klasických multimediálních souborů

 • klasické fotografie
 • šikmé letecké snímky
 • snímky z RC modelu
 • videa

 
V podobě modelů vytvářejících iluzi prostorového vnímání

 • anaglyfické snímky
 • virtuální prohlídky
 • 3D otáčející se objekty
 • 3D reliéfní fotografie
 • 3D fotogrammetrické modely
 • 3D modely z dat LLS
 • 3D generování krajin z dat LLS
top